Informace o projektu/Informácie o projekte

Česko – Slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je inspirován dětskou knihou od Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce: Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech". V průběhu celého školního roku 2011/2012 se žáci obou partnerských škol seznámí s deseti veselými vyprávěními o dvou nerozlučných kamarádech, o pejskovi a kočičce. Projekt je založen na speciálně terapeutických metodách práce s žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou, žákům projekt přiblíží především za využití arteterapie, biblioterapie, dramaterapie, muzikoterapie a zooterapie. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce a využití ICT nástrojů. Dále také prohloubení kladného vztahu ke zvířatům, péči o domácnost, výtvarnému umění, aktivní seberealizaci žáků, navazování přátelství a rozvoj jazykových dovedností. Stěžejním bodem celého projektu je vytvoření "Nového příběhu o pejskovi a kočičce" na pokračování a psaní deníčků plyšového pejska nebo kočičky, kam budou žáci obou partnerských škol zaznamenávají, co společně zajímavého zažili.

Česko – Slovenský projekt dvoch škôl vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Projekt je inšpirovaný detskou knihou od Josefa Čapeka "Rozprávky o psíčkovi a mačičke: Ako spolu hospodárili a ešte o všelijakých iných veciach". V priebehu celého školského roku 2011/2012 sa žiaci oboch partnerských škôl zoznámia s desiatimi veselými príbehmi o dvoch nerozlučných kamarátoch, o psíčkovi a mačičke. Projekt je založený na špeciálnych terapeutických metódach práce so žiakmi s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Rozprávanie o tom, ako psíček a mačička umývali dlážku, ako piekli tortu alebo o tom, ako si psíček roztrhal nohavice a mačička mu ich zašila dážďovkou, žiakom projekt priblíži predovšetkým s využitím arteterapie, biblioterapie, dramaterapie, muzikoterapie a zooterapie. Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti prostredníctvom tvorivej spolupráce a s využitím IKT. Ďalej tiež prehĺbenie kladného vzťahu k zvieratám, k starostlivosti o domácnosť, výtvarnému umeniu, aktívny sebarealizácie žiakov, nadväzovanie priateľstva a rozvoj jazykových zručností. Ťažiskovým bodom celého projektu je vytvorenie "Nového príbehu o psíkovi a mačičke" na pokračovanie a písanie denníčkov plyšového psíka alebo mačičky, kam žiaci oboch partnerských škôl zaznamenávajú, čo spoločne zaujímavého zažili.