Cíle projektu/Ciele projektu

Začlenění evropské aktivity eTwinning do školních vzdělávacích programů – témata výuky (Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce); spolupráce škol vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; představení různých stylů, forem a metod práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvoj jazykových dovedností a podpora žáků a učitelů k využívání informačních technologií; integrace průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova; rozvoj kompetencí – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská a kompetence pracovní; rozvoj mezikulturní kompetence mezi žáky a učiteli – ukázat podobnosti a rozdíly mezi kulturami partnerských zemí; podpora spolupráce mezi rodinou a školou apod.

Začlenenie európskej aktivity eTwinning do školských vzdelávacích programov – témy výučby (Jazyk a jazyková komunikácia, Informačné a komunikačné technológie, Človek a jeho svet, Človek a príroda, Umenie a kultúra, Človek a zdravie, Človek a svet práce); spolupráca škôl vzdelávajúcich deti a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; predstavenie rôznych štýlov, foriem a metód práce so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; rozvoj jazykových zručností a podpora žiakov a učiteľov k využívaniu informačných komunikačných technológií; integrácia prierezových tém - Osobnostná a sociálna výchova, Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach, Multikultúrna výchova a Mediálna výchova; rozvoj kompetencií – kompetencie k učeniu, kompetencie k riešeniu problémov, kompetencie komunikatívne, kompetencie sociálne a personálne, kompetencie občianske a kompetencie pracovné; rozvoj medzikultúrnej kompetencie medzi žiakmi a učiteľmi – ukázať podobnosti a rozdiely medzi kultúrami partnerských zemí; podpora spolupráce medzi rodinou a školou apod.