MUZIKOTERAPIA

04.06.2012 11:38

MUZIKOTERAPIA – hudobná terapia má grécko-latinský pôvod a v preklade znamená  „liečenie prostredníctvom hudby“. Je to terapeutická metóda, systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a hudbu s cieľom zlepšenia, stabilizovania alebo aj znovuobnovenia zdravia. Prostredníctvom muzikoterapie sa pôsobí na fyzické, duševné, emocionálne a sociálne problémy u zdravých, ako i postihnutých, narušených a ohrozených ľudí. Hudobnú terapiu  chápeme v niekoľkých rovinách: percepčnej – zmyslové vnímanie, na zvukové podnety reaguje dieťa  emocionálne (cit, emócie, afekt), emócie podnecujú telesný pohyb alebo sociálnu interakciu. Ak dokáže dieťa hudobný zážitok verbálne (slovne) pomenovať – rovnako rozvíja  kognitívnu  rovinu – oblasť poznania. Muzikoterapia má liečebne vplývať na jedinca rôznymi prvkami a druhmi hudby, ako aj rôznymi formami hudobnej percepcie a hudobnej činnosti.

Každé dieťa – zdravé, postihnuté, narušené aj ohrozené – má k dispozícii bohatý tvorivý potenciál. Tvorivosť jemu vlastná sa prejavuje aj pri objavovaní a navodzovaní rozmanitých zvukov. Rovnako dieťa rado načúva rôznym zvukom a priraďuje im osobitý význam. Tento hravý spôsob komunikácie sa využíva v edukačnom, voľnočasovom a terapeutickom procese. Interakcia (vzájomné pôsobenie) dieťaťa s inými deťmi v hudobno-slovných, hudobno-pohybových alebo inštrumentálnych hrách pozitívne stimuluje a harmonizuje jeho osobnosť.

APLIKÁCIA MUZIKOTERAPIE U DETÍ:

  • s obmedzeným alebo zaostávajúcim zmyslovým, telesným či mentálnym vývinom vzhľadom na konkrétne postihnutie, ohrozenie alebo narušenie,
  • u detí s problémami v komunikácii alebo vo vnímaní,
  • s narušenou adaptačnou alebo socializačnou schopnosťou, kde dieťa používa nefunkčné vzorce správania,
  • s nízkym pocitom sebavedomia a sebaúcty, ktoré majú agresívne alebo naopak, senzitívne prežívanie.

Ciele muzikoterapie sú adekvátne prispôsobené problému dieťaťa, realizujú sa pomocou hudobných prostriedkov. Muzikoterapia = pozitívny účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolávanie príjemných zážitkov a predstáv. Rytmická výchova je veľmi dôležitá pre všetky deti zaostávajúce vo vývine motoriky a v sociálnom vývine. Hudba priaznivo pôsobí na fyziologické pochody a napomáha k uzdravovaniu. Pomáha uvoľniť sa,  saturovať emocionálne potreby, nájsť cestu k iným cez spoločné zážitky. Ponúka nové možnosti komunikácie – cez zvuky, tóny a rytmus a otvára tak možnosti na sebavyjadrenie. V rámci muzikoterapie možno cielene korigovať zajakavosť, poruchu pozornosti, emocionálne poruchy a mnohé iné ťažkosti.

Muzikoterapia je jednou z príbuzných terapií arteterapie. Ponúka širokú škálu terapeutických cvičení, ktoré sa dajú realizovať samostatne alebo s pomocou terapeuta, vonku na čerstvom vzduchu alebo niekde vo vnútri budovy. Všetky cviky sa robia na hudbu. Sú to cvičenia dychové, uvoľňujúce, s prvkami masáže a vizualizácie. Posledná spomínaná je pomocnou technikou terapie – snívanie a predstavovanie si vecí, po ktorých túžime, dovoľuje precítiť ich priebeh, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa naozaj stanú. Muzikoterapeutické cvičenia v skupine navyše napomáhajú terapii, pretože vďaka prítomnosti iných ľudí a spoločnému cvičeniu sú jej účinky ešte intenzívnejšie.

Zpět

Fotogalerie: MUZIKOTERAPIA

/album/fotogalerie-muzikoterapia/muzikoterapie-2-jpg/ /album/fotogalerie-muzikoterapia/muzikoterapie-jpg/ /album/fotogalerie-muzikoterapia/a377791-297613380263400-100000442225499-1123054-327261363-n-jpg/ /album/fotogalerie-muzikoterapia/a381562-297613303596741-100000442225499-1123053-1612045994-n-jpg/ /album/fotogalerie-muzikoterapia/a402998-367214486636622-394918456-n-jpg/ /album/fotogalerie-muzikoterapia/a403172-367214333303304-1201646862-n-jpg/