Terapie/Terapia

MUZIKOTERAPIA

04.06.2012 11:38
MUZIKOTERAPIA – hudobná terapia má grécko-latinský pôvod a v preklade znamená  „liečenie prostredníctvom hudby“. Je to terapeutická metóda, systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a hudbu s cieľom zlepšenia, stabilizovania alebo aj...

FYZIOTERAPEUTICKÉ KONCEPTY A METODY

19.05.2012 15:11
Fyzioterapie Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních...

ANIMOTERAPIA - hipoterapia

10.04.2012 19:49
Animoterapia (tiež zooterapia) pochádza z anglického výrazu animal – zviera, podľa iných názorov z latinského anima – duša. Ide o liečenie pomocou zvierat. Animoterapia využíva blahodarne pôsobenie zvierat na emocionálne aj fyzické zdravie človeka. Ľudia už odpradávna využívali liečivú symbiózu...

BIBLIOTERAPIE

01.03.2012 18:14
Pojem biblioterapie pochází z řeckého biblion (kniha) a therapeia (léčba). Pokud vyjdeme z etymologie, dostaneme rovnici biblioterapie=léčba knihou. Číková (1981) vymezuje biblioterapii jako prostředek personálně-sociálního růstu jedince a klinický proces využívající vybranou...

TERAPIA HROU

10.02.2012 13:53
Terapia hrou je plánovitý proces zameraný na dosiahnutie želateľných zmien v správaní, postojoch a názoroch jednotlivca. Ide tu o využitie hrových – prirodzených i zámerne navodených situácií pri korekcii porúch správania. U postihnutých detí, detí s poruchami...

ARTETERAPIE

26.01.2012 18:52
Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám (v užším pojetí formám výtvarného umění, v širším i jiných uměleckých oborů). Historie arteterapie: třicátá léta 20. století Margaret...

DRAMATOTERAPIA

09.12.2011 16:28
Dramatoterapia je umelecká a liečebno-výchovná metóda aplikovateľná v rámci individuálnej aj skupinovej práce. Ide o úmyselné využívanie drámy, divadelných procesov za účelom dosiahnutia terapeutických cieľov, ktorými sú symptómová úľava, emocionálna a fyzická integrácia...

ZOOTERAPIE - canisterapie, felinoterapie

18.11.2011 14:01
Zooterapie je léčba pomocí zvířat (péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace "přes zvíře"). Je novým oborem, který si pomalu začíná získávat své místo ve spektru léčení a pomoci lidem. Složky zooterapie jsou např. canisterapie a felinoterapie, dále hipoterapie...

SNOEZELEN

27.10.2011 23:21
Snoezelen sa vykonáva v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére.  Pre  ňu jedinečným spôsobom  sprostredkúva intenzívny percepčný  a emočne hlboko  podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery,...

ERGOTERAPIE

28.09.2011 20:03
Definice: Název ergoterapie pochází z řeckého ergon (práce) a therapia (léčení). Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná....